اتهام زهرا محمدی به حمایت از احزاب کردستانی

زهرا محمدی، هیئت مدیرە بازداشت شدە انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین از سوی نهادهای امنیتی بە حمایت از حزب دمکرات و کوملە متهم شدە است.

بر اساس گزارش‌ها٬ یک منبع نزدیک به خانواده‌اش گفت: نهادهای امنیتی از ثابت کردن اتهام همکاری زهرا با حزب دمکرات ناامید شدەاند، می خواهند کە اتهام همکاری با حزب کوملە را بە او بزنند.

پیشتر بازجویی از زهرا محمدی بە اتمام رسیدە و اکنون منتظر برگزاری نشست دادگاه می باشد و بازپرس با آزادی موقت زهرا محمدی با تودیع وثیقە مخالفت کردە است.

زهرا محمدی روز چهارشنبە ٢٧ شهریور ٩٨، پس از چهار ماه بازداشت و بدون اطلاع خانوادەاش بە شعبە دودم دادگاه انقلاب سنندج منتقل شدە بود کە بدون آنکە دادگاهی شود، بە بازداشتگاه بازگرداندە شدە بود.

این فعال ٢٨ سالە و اهل دهگلان، روز پنج شنبە ٢ خرداد ٩٨، پس از یورش نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزلش هم زمان با دو عضو دیگر انجمن نوژین بازداشت شد.