حبس عارف محمدی بە ٢ سال کاهش یافت

حکم حبس یک زندانی سیاسی اهل ارومیە از سوی دادگاه تجدیدنظر استان کاهش یافت.

بر اساس گزارش‌ها ٬ طی روزهای گذشتە حکم ۵ سال حبس «عارف محمدی» اهل روستای «باوان» «ارومیە» از سوی شعبە ١٣ دادگاه تجدید نظر استان بە ٢ سال حبس کاهش یافتە است و این حکم روز یکشنبە ۱۴ مهرماه در زندان ارومیە رسما بە وی ابلاغ شدە است.

عارف محمدی روز یکشنبە ١٣ مرداد ٩٨ ، از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام «عضویت و همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران» بە تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.