بازداشت و انتقال ۱ شهروند بە زندان ارومیە

یک شهروند اهل ارومیە کە اواخر شهریور ماه امسال بە اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شدە بود ، بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

بر اساس گزارش‌ها ٬ روز شنبە ١٣ مهر ٩٨ ، یک شهروند با هویت «سلطان شیرکانلو» ٤٨ سالە و فرزند قادر و اهل روستای «برازان» منطقە مرگور ارومیە، بە بند سیاسی زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع آگاه ، سلطان شیرکانلو اواخر شهریوە (سپتامبر) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان ارومیە بە اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان (پ ک ک) بازداشت شدە است.

این شهروند کرد طی ٢٠ روز گذشتە در بازداشتگاه ادارە اطلاعات محبوس بودە و پس از اتمام بازجویی‌ها بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە است.