بی‌خبری از سرنوشت کیومرث لطیفی

یکی از فعالین مدنی سرشناس اهل سنندج بیش از یک ماە است کە از زندان مرکزی این شهر بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شدە و سرنوشتش نامعلوم است.

بر اساس گزارش‌ها ٬ مدت ۳۵ روز است کە کیومرث لطیفی ، فعال مدنی اهل سنندج زندان مرکزی این شهر بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شدە است.

طی این مدت خانوادە آقای لطیفی علی رغم پیگیریهای مداوم، تاکنون نتوانستەاند هیچ اطلاعاتی از سرنوشت وی بە دست آورند و همین موجب نگرانی آنها شدە است.

کیومرث لطیفی سال گذشتە بە اتهام جرائم عادی بە تحمل یک سال حبس محکوم و از ٨ ماه پیش در زندان مرکزی سنندج محبوس بود.

این فعال کرد در یک پروندە مشترک با محسن سعیدپور، سیروان صادقی و فیروز لطفی از زندان مرکزی سنندج بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شدە است.

سە نفر مذکور بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران و پخش شیرینی در سطح شهر سنندج هم زمان با ٢ بهمن ماه، سالروز تاسیس جمهوری کردستان در شهر مهاباد، بازداشت شدەاند.