کانت و مارکس

این کتاب دو بخش دارد: تأملاتی دربارۀ کانت و تأملاتی دربارۀ مارکس.

اگرچه این دو نام در ظاهر، کتاب را دو پاره می‌کنند، این اثر به واقع سراپا تجزیه‌ناپذیر است؛ و دو بخش آن از آغاز تا انجام در تعامل با یکدیگرند.

کل این پروژه که من آن را «دگرسنجی» می‌نامم تشکیل‌دهندۀ فضایی است برای ردّوبدل شدنِ رمزها میان قلمروهای اخلاق و اقتصاد سیاسی، و میان نقد (سنجشِ) کانتی و نقد (سنجشِ) مارکسی.

این تلاشی است برای قرائت کانت به میانجی مارکس و مارکس به میانجی کانت، تلاشی باطل برای بازیابی برداشتِ مشترک آن دو از نقد یا سنجش.

این نقد جریانی است که از نوعی موشکافی آغاز می‌شود، یا بهتر بگوییم نوعی موشکافیِ دقیقِ نفس.