ذکاء‌الملک دوم

محمدعلی فروغی از جمله چهره‌های فراماسونری مرموز در تاریخ ایران است.

وی که فردی عالم، ادیب و مسلط به چندین زبان بود نقش اصلی را در به قدرت رساندن رضاخان به قدرت و هم‌چنین جانشینی محمدرضا پهلوی عهده‌دار بود.

وی سیاست‌پرداز حکومت پهلوی بود و با تأسیس لژ بیداری به گسترش فرهنگ فراماسونری و مبارزه با ارزش‌های اسلامی پرداخت.

نقش وی را نه فقط در قالب نخست‌وزیری و مناصب دولتی، بلکه در چهره‌ی رهبر اصلی سیاسی و ایدئولوژیکی دوران خود باید نظاره کرد.