انتقال یک فعال کارگری بە زندان سنندج

یکی از فعالین کارگری بازداشت شدە از بازداشتگاه ادارە اطلاعات بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

بر اساس گزارش‌ها ٬ روز یکشنبە ١٧ شهریور ٩٨ ٬ ”آرام زندی“ فعال کارگری اهل سنندج پس از ١٠ روز بازداشت در ادارە اطلاعات سنندج بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

دادگاه برای آزادی وی درخواست وثیقە سنگین کردە است.

آرام زندی شامگاه چهارشنبە ٦ شهریور ٩٨ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شدە بود.

از سوی دیگر و هم زمان، اکبر گویلی فعال مدنی اهل سنندج کە روز سەشنبە ٢٩ مرداد ٩٨ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بود، با وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە است.