نقد عقل محض

کتاب نقد عقل محض، اثری نوشته ی امانوئل کانت است که نخستین بار در سال ۱۷۸۱ منتشر شد.

این کتاب ارزشمند از کانت، یکی از اصلی‌ترین آثار در فلسفه مدرن است که با کنار هم آوردن دو مکتب فکری مغایر، تاریخ ساز شد: عقل‌گرایی که پایه ی تمامی دانش انسان را تعقل و منطق می‌داند، و تجربه‌گرایی که همه ی اطلاعات را از طریق تجربه بررسی میکند.

نقد عقل محض، پژوهشی ژرف درباره ی ماهیت عقل و منطق بشر است و حقایق، اشتباهات، توهمات و واقعیات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

تئوری‌های کانت از جمله «آرمان گرایی متعالی» تأثیر شگرفی بر فرهنگ فکری ۲ سده اخیر داشته و در بوجود آمدن جنبش‌های فرهنگی و روش‌های نظری همچون ایده‌آلیسم آلمانی، رومانتیسیسم، مدرنیسم، مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم، روانکاوی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی و حتی فیزیک کوانتوم، نقش ایفا کرده‌اند.