چگونه افراد تاثیرگذار باشیم

در زندگی همه ما مواقعی وجود دارد که بايد در حضور چند نفر راجع به مساله‌ای صحبت کنيم.

اگر مهارت‌های لازم را در اين زمينه داشته باشيم، قطعا روند کار با موفقيت بيشتری انجام میشود و به نتايج بهتری میرسيم.

يکی از مباحث مهمی که اکثر صاحب نظران درباره آن اتفاق نظر دارند، مقدمه‌ای است که ما برای گفتار خود انتخاب میکنيم.

در صورتی که اگر مقدمه جالب و دلنشين نباشد ، دنبال کردن بقيه صحبت از جانب شنوندگان چندان قطعی نيست.

پس سعی کنيد صحبت خود را هميشه با يک مقدمه آغاز کنيد و سپس به اصل بحث بپردازيد.

و اما در پرداختن به مطالب اصلی کلام. پس از مقدمه، نکات زير را در نظر داشته باشيد:

۱) از کلمات قابل درک و با معنی استفاده کنيد.

۲) برای پرداختن به موضوع، در صورت امکان میتوانيد از داستان‌های کوتاه، ضرب المثل‌ها و اطلاعات جالب ديگر برای حمايت از موضوع اصلی استفاده کنيد.

۳) سعی کنيد حتما از موضوع مورد نظر به اندازه کافی اطلاع و آگاهی داشته باشيد تا با تسلط کامل درباره آن صحبت کنيد.

۴) با اشاره به ارزش و اهميت موضوع، علت انتخاب خود را در پرداختن به آن بيان کنيد و در صورت لزوم جزيياتی که مرتبط با مسئله باشند را نيز تشريح کنيد.