شور زندگی

کتاب شور زندگی که آمیخته‌ی دلپذیری از افسانه و حقیقت است‌، سر گذشت زندگی وینسنت ون گوگ را در قالب داستان عرضه میکند.

با آنکه قسمت‌هایی از کتاب توسط تخیل نویسنده نوشته شده، میتوان گفت که روح و جوهر واقعیت در آن گم نیست.

ایروینگ استون، نویسنده‌ی آمریکایی، با شکیبایی فراوان مدارک معتبر را درباره ون‌ گوگ گرد آورده، به همه نقاطی که اقامتگاه یا گذرگاه او بوده است سفر کرده، با همه کسانی که خاطره‌ای یا روایتی از زندگی نقاش هلندی داشتند، گفتگو نموده و کوشیده است تا حتی المقدور تصویری شبیه به اصل از ماجرای او ترسیم کند.

نامه‌های وینسنت به برادرش تئو ون گوگ منبع گرانبهایی برای پژوهش در حال این نقاش است.

این نامه‌ها نه تنها راهنمای صادقی برای آگاهی به نحوه زندگی و احساس و افکار او هستند، بلکه از نظر ادبی نیز خود شاهکار لطف و سادگی بشمار می رود.