بی‌تکلیفی ادریس کسروی

یک شهروند اهل پیرانشهر کە بیش از دو ماه است بازداشت شدە همچنان بە صورت بلاتکلیف در بازداشت بە سر می‌برد.

بر اساس گزارش‌ها ٬ علیرغم سپری شدن نزدیک بە دو ماه و نیم از بازداشت ”سید ادریس کسروی“ توسط نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر ٬ وی همچنان در زندان نقدە محبوس است.

بە گفتە یک منبع آگاه ، این شهروند بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزیسیون حکومت ایران بازداشت شدە و پس از دو روز بازداشت در بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە بە زندان مرکزی نقدە منتقل شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد با گذشت دو ماه و نیم سید ادریس همچنان بلاتکلیف می باشد.