توقیف و بی‌خبری از سرنوشت ۵ شهروند

حدودا یک ماه پیش نهادهای امنیتی حکومت ایران پنج شهروند اهل پیرانشهر را بازداشت کردەاند و تاکنون سرنوشت آنان نامشخص است.

بر اساس گزارش‌ها ٬ ۵ شهروند بە نامهای ”اسکندر خضری، ریبوار ملایی، اسماعیل برهانی، امیر تاژ و حسین قادری اقدم“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر بازداشت شده‌اند.

بە گفتە یک منبع آگاه ، تمامی این افراد بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.

علیرغم نزدیک بە یک ماه از بازداشت این پنج شهروند و پیگیریهای مستمر خانوادەهای آنها، سرنوشت آنان نامشخص است.