حقوق بشر - آگوست 6, 2019

دست کم ۴ شهروند توقیف شدند

حداقل چهار شهروند از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران بازداشت و بە مکان نامشخص منتقل شدەاند.

بر اساس گزارش‌ها ٬ نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران دست کم چهار شهروند را بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت کردەاند.

تاکنون هویت یکی از بازداشت شدگان ”برهان کمانگر“ احراز شدە است کە یکی از اعضای گروه موسیقی ”کورال“ می‌باشد.

نیروهای ادارە اطلاعات این شهروند را در داخل مغازە موبایل فروشی و در حین کار بازداشت کردەاند.

لازم به ذکر است که هویت سە شهروند دیگر تاکنون احراز نشدە است.