بازتاب تحولات اجتماعی مشروطه بر فکر پروین

ادبیات هر جامعه ای بازنمودی از شرایط اجتماعی و فرهنگی اجتماعی آن جامعه است، خاصه در جوامعی که تاریخش همواره با استبداد و ظلم پادشاهان و استعمار و استثمار بیگانگان همراه بوده است.

تا جایی که ادبیات فارسی سرشار از اشعار شاعرین متعهدی است که با زبان استعاره و کنایه سعی در اعتراض به خفقان موجود دانسته اند.

پروین اعتصامی نیز بعنوان یکی از شاعرین همین متعهد مصادف با مشروطه به دنیا آمد. اشعار شاعران پس از مشروطه به سوی مسایل اجتماعی و سیاسی و تحولات جامعه گرایش پیدا کرد.

پروین نیز در این فضای فکری به عنوان یک زن در مقابل استبداد ایستاد. اما با دیدی زنانه با انتقاد از ساختارهای استبدادی پرداخت.

بحث‌های زیادی پیرامون فمنیست بودن پروین اعتصامی وجود دارد. با این حال ٬ بررسی اشعار و افکار او ثابت می‌کند که او شاعری فمنیست نبوده است.

پروین اعتصامی شاعری معتقد ٬ متعهد و انقلابی بوده است که به جنسیت ( مشکلات زنان ) ، فرهنگ و اجتماع در قالب آموزه‌های اخلاقی و دینی پرداخته است.