خودتان تست کنید!

این تست تحت تأثیر توهم های بصری است که می تواند تا حد زیادی منعکس کننده جنبه های پنهان شخصیت و ذهن ناخودآگاه خود باشد، بنابراین برخی از روانشناسان استفاده می کنند.

لازم به ذکر است که این آزمون نمی تواند جزئیات ماهیت شخصیت شما را مشخص کند یا تجزیه و تحلیل روانشناختی و جنبه های مختلف آن را ارائه دهد.


خودتان را آزمایش کنید و جنبه های مختلف شخصیت خود را که قبلا هرگز ندیده اید پیدا کنید.