موسیقی ایرانی پس از ورود به اسلام

از ظهور اسلام در سال هفتم فتح قرن اعراب به ایران، نقطه عطفی در هنر بیانی مختلف در منطقه است.

 موسیقی ایرانی به همراه سایر عناصر فرهنگی فارسی، عنصر اصلی در آنچه که از آن به عنوان “تمدن اسلامی” شناخته شده است تبدیل شده است.


موسیقیدانان ایرانی در فرهنگ موسیقی امپراتوری اسلامی شرقی تاثیر گذار بودند.

 فارابی (870-950 میلادی)، ابن سینا (970-1037 میلادی)، و آل رازی (853-935 میلادی)، و صفی الدین (1216-1294 میلادی) برخی از محققان برجسته موسیقی فارسی از اوایل دوره اسلامی است. اگر چه دولت صفوی (1499- 1746) یک عصر طلایی جدید از تمدن فارسی در نظر گرفته شد، اما دهههای بعد که پس از حکومت صفویه به یک دوره رکود فرهنگی و سیاسی را.