موسیقی در ایران

تاریخ موسیقی ایران :
موسیقی در دوران ایلامیان و آخوامنیان به عنوان یک مکانه بزرگ و عالی و مهم بود، اما بزودی در عهد ساسانی تكامل بود که استفاده در مراسم مذهب دین زرتشت كرد و نام های بیشتر از موسیقیان  در این وقت ظهور کرد.
برجسته ترين آلات موسیقی در این حال :

سنطور : ساز موزیک مانند ساز قانون است

تار:
يک ساز موسیقی که در موسیقی محلی آذربایجان مورد استفاده قرار گرفت ، بنچ وتر کرد اما در قرن نوزدهم به ده بود.

کمانچه:

همچنین به عنوان “ربابه” شناخته می شود ، و در شکل ی قوس یا نیمی نارگیل است

سه تار :
این مانند “اود” است و با انگشت اشاره از سمت راست بازی می کند و وتر را از سمت چپ نگه می دارد

نای:
اين ساز از گیاه نعناع ساخته شده است و نوع کوتاه و بلند را یافت درامد