راز خوشمزهتر شدن قورمه سبزی

، قرمهسبزی همیشه از آن غذاهایی است که هرکسی ادعا میکند بهترین نوعش را درست میکند. نسبت دقیق سبزیها در قرمهسبزی مهمترین قسمت این فوت و فن سبزی قرمهسبزی است که نسبت آن باید دقیق باشد: تره: ۴۰۰ گرم گشنیز: ۲۰۰ گرم تا ۱۵۰ گرم جعفری: ۳۰۰ گرم شنبلیه…

Must Read

ادعای طرفداری از سیاست خارجی را باور کنیم یا خروج از...

0
، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: اعتماد ضمن گفتوگو با محمدجواد ظریف، در سرمقاله خود به قلم عباس عبدی نوشت: وزیر...